Poziom B

Certified Senior Project Manager

Wymagania wejściowe:

 • Przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, z czego trzy lata na odpowiedzialnych stanowiskach kierowniczych w złożonych projektach.

Podstawowe kompetencje:

 • Kandydat powinien być w stanie zarządzać złożonymi projektami.

Wymagania dodatkowe:

 • Kandydat odpowiada za wszystkie elementy kompetencji w zarządzaniu projektami w ramach złożonego przedsięwzięcia.
 • Kandydat odgrywa ogólną rolę zarządzającą jako kierownik dużego zespołu kierującego projektem.
 • Kandydat wykorzystuje odpowiednie procesy, metody, techniki, narzedzia zarządzania projektami.

 

Certyfikat jest przyznawany na 5 lat. Po tym czasie certyfikowany senior project manager może złożyć aplikację o przedłużenie wazności certyfikatu o kolejne 5 lat. (Szczegóły w zakładce Recertyfikacja)

Opłata certyfikacyjna: 8000 zł (+23% VAT); członkom IPMA Polska przysługuje rabat 5%

IPMA Polska oferuje - wraz z certyfikatem - przyznanie bezpłatnego 12 miesięcznego członkostwa. Oferta dotyczy wyłącznie osób, które w momencie aplikowania do certyfikacji nie mają statusu członka IPMA Polska.   

Kompetencje (wiedza, doświadczenie, zachowania i postawy) są oceniane w pięciu następujących etapach.

ETAP I: Weryfikacja dokumentów

Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • Zgłoszenie do certyfikacji IPMA
 • Lista Projektów w pliku Excel:
  Kandydat wypełnia arkusze: „Lista projektów”,  gdzie wymienia prowadzone przez siebie projekty z ostatnich lat oraz arkusze od 1 do X odpowiadające wymienionym projektom, ze szczegółowym ich opisem (patrz: komentarz w arkuszu „Lista projektów”).
  Ww. plik zawiera również arkusz „Raport z Projektu" zrealizowanego lub aktualnie prowadzonego przez kandydata, który jest wykonany przynajmniej w 90% oraz arkusz "Ocena złożoności projektu", którą trzeba wypełnić dla projektu, który się opisuje w Raporcie z Projektu.

Prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów (w formacie Word/edytowalnym) drogą elektroniczną na adres sylwia.skonecka@ipma.pl

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia prosimy wysłać wydrukowane i podpisane dokumenty zgłoszeniowe pocztą: kopertę z napisem "Certyfikacja IPMA B" prosimy przesłać na adres Stowarzyszenia: IPMA Polska, ul.Starościńska 1B lok.3, 02-516 Warszawa. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane!

Na etapie weryfikacji dokumentów asesorzy mają prawo zaproponować kandydatom o wysokich kwalifikacjach i bardzo bogatym doświadczeniu, poddanie się procedurze certyfikacji na wyższy poziom.

ETAP II: Warsztat projektowy (warsztaty projektowe odbywają się zazwyczaj w soboty)

I dzień - warsztat projektowy (1 dzień)

Podczas warsztatu kandydaci rozwiązują praktyczne sytuacje projektowe, odpowiednie do stopnia złożoności prowadzonych projektów. Zadaniem kandydatów jest wykazanie się wiedzą z zakresu zarządzania projektami stosowaną w praktyce. Kompetencje wymagane od Kierowników Projektów na różnych stopniach certyfiikacji są opisane w Polskich Wytycznych Kompetencji IPMA v 3.0 (NCB PL). Warunkiem odbycia się warsztatu projektowego jest zebranie się minimalnej liczby kandydatów do certyfikacji na danym poziomie. Szczegółowych informacji udziela Biuro Certyfikacji IPMA Polska.

ETAP III: Rozmowa (rozmowy weryfikujące odbywają się następnego dnia po warsztacie, najczęściej w niedziele)

II dzień - rozmowa weryfikująca (1 godz.)

Rozmowa ma na celu sprawdzenie wiedzy, doświadczenia i predyspozycji osobowych kandydata w zakresie zarządzania projektami.

Podczas rozmowy omawiany jest również temat raportu z projektu.

Na rozmowę prosimy przynieść ze sobą oryginały dyplomu uczelni, świadectw czy certyfikatów.

Językiem obowiązującym w procedurze certyfikacji jest język polski.

ETAP IV: Raport z projektu

Kandydaci B muszą napisać raport z projektu, którego temat jest ustalany wspólnie z asesorami podczas rozmowy weryfikującej. Wówczas wyznaczany jest również asesor - opiekun pracy.
Raport to opracowanie o objętości do 15 do 25 stron, oraz załącznik obejmujący nie więcej niż 10 stron, w którym są uwzględnione:

 •    otoczenie projektu
 •    cele projektu
 •    rola i zakres odpowiedzialności kandydata
 •    schemat organizacyjny projektu
 •    elementy wyróżniające projekt
 •    wynik każdej fazy projektu
 •    analiza projektu i wnioski.

W pracy powinny być uwzględnione elementy i aspekty zagadnień zawartych w NCB PL oraz w literaturze wskazanej przez opiekuna pracy.

ETAP V: Rozmowa kończąca/wywiad

Rozmowa weryfikująca nt. problemów i zagadnień zawartych w "Raporcie z projektu" (1,5 godz.)

ZałącznikWielkość
5_Lista projektów_ABC.xlsm244.36 KB
PJ 7-01-01_Zgłoszenie do certyfikacji IPMA_1_1.xlsm100.62 KB

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia