Poziom C

Lokalizacja

 Posiadasz certyfikat IPMA-D?


Skorzystaj z oferty specjalnej IPMA Polska!

Zapraszamy posiadaczy certyfikatu IPMA-D do skorzystaniaz oferty specjalnej Biura Certyfikacji IPMA Polska!

Każda osoba, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami niezłożonymi i w ciągu 12 miesięcy od zdania egzaminu certyfikacyjnego na poziomie IPMA-D zgłosi się na egzamin certyfikacyjny IPMA-C, otrzyma specjalny rabat w wysokości 1230 zł (brutto) oraz będzie zwolniona z egzaminu pisemnego, czyli przejdzie tylko warsztat i rozmowę indywidualną.

Oferta dotyczy osób, które otrzymały certyfikat IPMA-D Certified Project Management Associate i spełniają wymagania wejściowe certyfikacji IPMA-C.

Nie czekaj, skorzystaj już dziś!  Oferta jest ograniczona czasowo!


Certified Project Manager

Wymagania wejściowe:

 • Przynajmniej trzyletnie doświadczenie (min 36 miesięcy) w zarządzaniu projektami. Odpowiedzialność za funkcje kierownicze w projektach o ograniczonej złożoności

Podstawowe kompetencje:

 • Kandydat powinien być w stanie zarządzać projektami o ograniczonej złożoności lub zarządzać podprojektem złożonego przedsięwzięcia we wszystkich elementach kompetencji w zarządzaniu projektami

Wymagania dodatkowe:

 • Kandydat odpowiada za zarządzanie projektem o ograniczonej złożoności we wszystkich jego aspektach lub za zarządzanie podprojektem złożonego przedsiewzięcia.
 • Kandydat stosuje powszechnie uzywane procesy, metody, techniki i narzędzia  zarządzania projektami

Certyfikat jest przyznawany na 5 lat. Po tym czasie certyfikowany project manager może złożyć aplikację o przedłużenie wazności certyfikatu o kolejne 5 lat. (Szczegóły w zakładce Recertyfikacja)

Opłata certyfikacyjna: 6000 zł (+23% VAT); członkom IPMA Polska przysługuje 5% rabat

IPMA Polska oferuje - wraz z certyfikatem - przyznanie bezpłatnego 12 miesięcznego członkostwa. Oferta dotyczy wyłącznie osób, które w momencie aplikowania do certyfikacji nie mają statusu członka IPMA Polska. 

UWAGA: rezygnację z uczestnictwa w konkretnej sesji certyfikacyjnej należy zgłosić najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu. Rezygnacje, które wpłyną po tej dacie nie będą brane pod uwagę. Wyjątek stanowi nagła, ciężka choroba (pobyt w szpitalu, itp.) udokumentowana oficjalnym zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy (dawniej - zwolnienia lekaskie ZLA na druku L4).

Ocena na poziomie C uwzględnia wiedzę, ale także doświadczenie oraz zachowania i postawy. Ocena jest przeprowadzana w trzech następujących etapach:

ETAP I: Weryfikacja dokumentów kandydata

Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • Zgłoszenie do certyfikacji IPMA
 • Lista Projektów w pliku Excel:
  Kandydat wypełnia arkusze: „Lista projektów”,  gdzie wymienia prowadzone przez siebie projekty z ostatnich lat oraz arkusze od 1 do X odpowiadające wymienionym projektom, ze szczegółowym ich opisem (patrz: komentarz w arkuszu „Lista projektów”).
  Ww. plik zawiera również arkusz „Raport z Projektu" zrealizowanego lub aktualnie prowadzonego przez kandydata, który jest wykonany przynajmniej w 90%.

Prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów (w formacie edytowalnym, nie skany !) drogą elektroniczną na adres sylwia.skonecka@ipma.pl

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia prosimy wysłać wydrukowane i podpisane dokumenty zgłoszeniowe pocztą: kopertę z napisem "Certyfikacja IPMA C" prosimy przesłać na adres Stowarzyszenia: IPMA Polska, ul.Starościńska 1B lok.3, 02-516 Warszawa. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane!

Na etapie weryfikacji dokumentów asesorzy mają prawo zaproponować kandydatom o wysokich kwalifikacjach i bardzo bogatym doświadczeniu, poddanie się procedurze certyfikacji na wyższy poziom.

ETAP II: Egzamin formalny.

 • I dzień - egzamin pisemny (3 godz)
  Egzamin sprawdza wiedzę z zakresu zarządzania projektami, usystematyzowaną w Polskich Wytycznych Kompetencji IPMA v 3.0 (NCB PL) i składa się z bezpośrednich pytań i zadań problemowych.
 • II dzień - warsztat projektowy (1 dzień)
  Podczas warsztatu kandydaci rozwiązują praktyczne sytuacje projektowe, odpowiednie do stopnia złożoności prowadzonych projektów. Warunkiem odbycia się warsztatu projektowego jest zebranie się minimalnej liczby kandydatów do certyfikacji na danym poziomie. Szczegółowych informacji udziela Biuro Certyfikacji IPMA Polska.

ETAP III: Rozmowa z kandydatem

 • III dzień - rozmowa weryfikująca (1 godz.)
  Rozmowa  ma na celu sprawdzenie wiedzy, doświadczenia i predyspozycji osobowych kandydata w zakresie zarządzania projektami. Na rozmowę prosimy przynieść ze sobą oryginały dyplomu uczelni, świadectw czy certyfikatów.

Językiem obowiązującym w procedurze certyfikacji jest język polski.

ZałącznikWielkość
5_Lista projektów_ABC.xlsm244.36 KB
PJ 7-01-01_Zgłoszenie do certyfikacji IPMA_1_1.xlsm100.62 KB

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia