Podwyższenie certyfikatu

Proponujemy 2 sposoby podwyższenia certyfikatu:

I możliwość:

Zapraszamy osoby posiadające certyfikat IPMA na poziomach B i C, które uważają, że ich doświadczenie i kompetencje wzrosły tak, że obecnie mogłyby się ubiegać o wyższy poziom certyfikatu, do podwyższenia poziomu certyfikacji.
Jest możliwe po uzupełnieniu brakującego elementu procedury certyfikacyjnej i może nastąpić od momentu uzyskania certyfikatu na poziomie niższym do - najpóźniej !!! - 3 miesięcy przed upływem terminu ważności posiadanego certyfikatu.

I tak, dla osób z ważnym certyfikatem poziomu C istnieje możliwość uzyskania certyfikatu na poziomie B poprzez uzupełnienie brakującej części procedury tj. napisanie raportu z projektu i wzięcie udziału w rozmowie weryfikującej na temat pracy.

Analogicznie, dla osób z ważnym certyfikatem poziomu B istnieje możliwość uzyskania certyfikatu na poziomie A poprzez uzupełnienie brakującej części procedury tj. napisanie raportu dyrektora projektu i wzięcie udziału w rozmowie weryfikującej na temat pracy.

Płatność w tym przypadku to 3 690 zł (w tym 23% VAT).

Uwaga: Osobom, które do procedury podwyższenia posiadanego certyfikatu podejdą w okresie 12 miesiecy od daty pierwotnej certyfikacji oferujemy rabat w wysokości 1 230 zł (w tym 23% VAT).

 

II możliwość:

Podwyższenie poziomu certyfikatu następuje po upływie ważności certyfikatu na poziomie niższym. Wówczas kandydata obowiązuje pełna procedura certyfikacji na dany poziom oraz aktualna cena certyfikacji dla danego poziomu wyszczególniona w cenniku.

 

W obu przypadkach wymagamy przesłania pełnej dokumentacji dotycząca danego poziomu certyfikacji.

Osoba certyfikowana otrzymuje pełnoprawny certyfikat.

 

Procedura podwyższenia poziomu certyfikatu

Kandydat składa do Biura Certyfikacji komplet dokumentów wymaganych przy certyfikacji na poziom B lub A. W dokumentach musi się znajdować propozycja projektu do opisania w pracy studialnej (studium projektu, raport z projektu). Biuro Certyfikacji weryfikuje, czy kandydat spełnia wymagania wejściowe certyfikacji na poziomie, do którego aspiruje, a następnie wydaje decyzję o dopuszczeniu (lub nie) kandydata do wnioskowanego poziomu certyfikacji.

W przypadku decyzji pozytywnej, w związku z koniecznością przygotowania przez kandydata raportu z projektu, Biuro w ciągu 2 tygodni uzgadnia dwóch asesorów: wiodącego i pomocniczego, po czym ustala z kandydatem termin jego rozmowy wstępnej z asesorami.

Rozmowa wstępna asesorów z kandydatem:

§          Kandydat otrzymuje od asesorów wzorcową zawartość raportu z projektu i wskazówki co do jego opracowania.

§          Kandydat omawia z asesorami zaproponowany projekt i temat raportu (zagadnienie problemowe), szczególnie pod kątem spełnienia kryteriów doboru projektu, osobistej roli kandydata, stosowanych metod, technik i narzędzi zarządzania projektami, relacji z innymi projektami. Dyskusja kończy się przyjęciem tematu (projekt, zagadnienie) studium.

§          Strony uzgadniają ogólny harmonogram dalszych etapów procedury.

§          Kandydat podpisuje swoje zobowiązanie do kontynuowania certyfikacji na poziom B.

Kandydat wpłaca opłatę certyfikacyjną i przekazuje do Biura kopię dowodu wpłaty.

Na 5 lub więcej tygodni przed egzaminem kandydat elektronicznie dostarcza asesorom pierwszą wersję pracy studialnej.

W ciągu około 2 tygodni asesorzy oceniają otrzymaną wersję i przekazują uwagi kandydatowi.

Na 3 lub więcej tygodni przed egzaminem kandydat przesyła ostateczną wersję pracy studialnej (3 egz. papierowe i wersja elektroniczna). Wersja elektroniczna powinna umożliwiać łatwe zidentyfikowanie wprowadzonych zmian w stosunku do wersji wstępnej.

Asesorzy oceniają ostateczną wersję pracy studialnej i przygotowują rekomendacje do Biura Certyfikacji na temat dopuszczenia kandydata do obrony. Na podstawie rekomendacji Biuro Certyfikacji podejmuje decyzję. W przypadku decyzji pozytywnej asesorzy przygotowują uwagi oraz pytania do wyjaśnienia podczas rozmowy z kandydatem.

Asesorzy lub Biuro uzgadniają z kandydatem termin egzaminu.

Podczas egzaminu kandydat odpowiada na pytania sformułowane na podstawie otrzymanej przez Asesorów i Biuro Certyfikacji ostatecznej wersji raportu z projektu lub innych dokumentów złożonych przez kandydata.

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia