Podwyższenie certyfikatu

Proponujemy 2 sposoby podwyższenia certyfikatu:

I opcja:

Zapraszamy do podwyższenia poziomu certyfikacji te osoby, które posiadają certyfikat IPMA-B i IPMA-C i uważają, że ich doświadczenie i kompetencje wzrosły tak, że obecnie mogłyby się ubiegać o wyższy poziom certyfikatu.
Jest to możliwe po uzupełnieniu brakującego elementu procedury certyfikacyjnej i może nastąpić od momentu uzyskania certyfikatu na poziomie niższym do - najpóźniej !!! - 3 miesięcy przed upływem terminu ważności posiadanego certyfikatu.

I tak, dla osób z ważnym certyfikatem IPMA-C istnieje możliwość uzyskania certyfikatu IPMA-B poprzez uzupełnienie brakującej części procedury tj. napisanie raportu z projektu i wzięcie udziału w dłuższej rozmowie indywidualnej (Ścieżka nr 1 procesu certyfikacji).

Analogicznie, dla osób z ważnym certyfikatem poziomu B istnieje możliwość uzyskania certyfikatu na poziomie A poprzez uzupełnienie brakującej części procedury tj. napisanie raportu z projektu i wzięcie udziału w dłuższej rozmowie indywidualnej (Ścieżka nr 1 procesu certyfikacji).

Płatność w tym przypadku to 3 690 zł (w tym 23% VAT).

Uwaga: Osobom, które do procedury podwyższenia posiadanego certyfikatu podejdą w okresie 12 miesiecy od daty pierwotnej certyfikacji oferujemy rabat w wysokości 1 230 zł (w tym 23% VAT).

 

II opcja:

Podwyższenie poziomu certyfikatu następuje po upływie ważności certyfikatu na poziomie niższym. Wówczas kandydata obowiązuje pełna procedura certyfikacji na dany poziom (ścieżka nr 2 w procesie certyfikacji) oraz aktualna cena certyfikacji dla danego poziomu wyszczególniona w cenniku.

W obu przypadkach wymagamy przesłania pełnej dokumentacji dotycząca danego poziomu certyfikacji.

Osoba certyfikowana otrzymuje pełnoprawny certyfikat na 5 lat.

Procedura podwyższenia poziomu certyfikatu

Kandydat składa do Biura Certyfikacji komplet dokumentów wymaganych przy certyfikacji na poziom B lub A. W dokumentach musi się znajdować propozycja projektu do opisania w raporcie z projektu. Biuro Certyfikacji weryfikuje, czy kandydat spełnia wymagania wejściowe certyfikacji na poziomie, o który się ubiega, a następnie wydaje decyzję o dopuszczeniu (lub nie) kandydata do wnioskowanego poziomu certyfikacji.

W przypadku decyzji pozytywnej, w związku z koniecznością przygotowania przez kandydata raportu z projektu, Biuro w ciągu 2 tygodni uzgadnia dwóch asesorów: wiodącego i pomocniczego, po czym ustala z kandydatem termin jego rozmowy wstępnej z asesorami.

Rozmowa wstępna asesorów z kandydatem:

  • Kandydat omawia z asesorami zaproponowany projekt i temat raportu (zagadnienie problemowe), szczególnie pod kątem spełnienia kryteriów doboru projektu, osobistej roli kandydata, stosowanych metod, technik i narzędzi zarządzania projektami, relacji z innymi projektami. Dyskusja kończy się przyjęciem tematu (projekt, zagadnienie) i zakresu raportu.
  • Strony uzgadniają ogólny harmonogram dalszych etapów procedury.
  • Kandydat podpisuje swoje zobowiązanie do kontynuowania certyfikacji.

Kandydat wpłaca opłatę certyfikacyjną i przekazuje do Biura kopię dowodu wpłaty.

Na 5 lub więcej tygodni przed egzaminem kandydat elektronicznie dostarcza asesorom pierwszą wersję pracy studialnej.

W ciągu około 2 tygodni asesorzy oceniają otrzymaną wersję i przekazują uwagi kandydatowi.

Na 3 lub więcej tygodni przed egzaminem kandydat przesyła ostateczną wersję pracy studialnej (1 egz. papierowy i wersja elektroniczna). Wersja elektroniczna powinna umożliwiać łatwe zidentyfikowanie wprowadzonych zmian w stosunku do wersji wstępnej (czyli zmiany, uwagi wprowadzone w trybie śledzenia zmian).

Asesorzy oceniają ostateczną wersję pracy studialnej i przygotowują rekomendacje do Biura Certyfikacji na temat dopuszczenia kandydata do rozmowy końcowej. 

Biuro uzgadnia z kandydatem termin rozmowy końcowej.

Podczas egzaminu kandydat odpowiada na pytania sformułowane na podstawie otrzymanej przez Asesorów i Biuro Certyfikacji ostatecznej wersji raportu z projektu lub innych dokumentów złożonych przez kandydata.

© 1999 - 2019 IPMA Polska | Realizacja: resMedia