Statut

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia po naniesieniu zmian wprowadzonych przez Walne Zebranie Delegatów odbytego w dniu 29 listopada 2011 roku.

STATUT STOWARZYSZENIA
International Project Management Association Polska
TEKST JEDNOLITY

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę International Project Management Association Polska. Stowarzyszenie może używać nazw skróconych „IPMA Polska” lub „IPMA Poland”. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2.
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
2. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak również poza jej granicami.

§3.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, a także innych, o ile takie uczestnictwo zgodne będzie z celami i zadaniami Stowarzyszenia.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w §3 ust.1, jak również o wystąpieniu z takich organizacji, decyduje w formie uchwały Zarząd.

Rozdział II
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

§4.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń praktycznych dla osób zajmujących się project management.
2. Propagowanie idei project management jako nowej i stałej dyscypliny zawodowej.
3. Promowanie wiedzy i doświadczeń z zakresu project management w praktyce gospodarczej działalności przedsiębiorstwa.
4. Promocja zawodu Project Manager w Polsce oraz tworzenie standardów zawodowych i etycznych tej grupy zawodowej.
5. Integracja środowiska Project Managerów ze szczególnym uwzględnieniem osób chcących poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie z dziedziny zarządzania projektami.

§5.
Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:
1. Organizowanie cyklicznych spotkań osób wykonujących zawód Project Managera.
2. Działalność wydawniczą i publikacje internetowe.
3. Nawiązanie współpracy z zagranicznymi organizacjami podobnego typu i transfer wiedzy.
4. Nawiązanie współpracy z polskimi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi i organizowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych.
5. Organizację szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów.
6. Stworzenie katalogu kryteriów i wymogów oczekiwanych od osób zawodowo zajmujących się project management.
7. Przeprowadzenie certyfikacji zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
8. Świadczenie usług doradczych z zakresu project management.

§6.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności Stowarzyszenia służyć może tylko realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

§7.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
3. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i zamieszkujący poza jej granicami.

§8.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych zwanych także członkami indywidualnymi.
2. Członków wspierających zwanych także członkami instytucjonalnymi.
3. Członków honorowych.

§9.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca postanowienia Statutu.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia albo też w inny szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju samego Stowarzyszenia.
4. Uzyskanie statusu członka zwyczajnego następuje z mocy prawa w następstwie złożenia pisemnej deklaracji oraz wpłacenia składki członkowskiej, której wysokość określana jest uchwałą Zarządu.
5. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej pisemnej deklaracji i po wniesieniu przez nich wkładu finansowego lub rzeczowego.
6. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Zarządu.

§10.
1. Członek zwyczajny i członek honorowy ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów właściwym władzom Stowarzyszenia,
d) korzystania z infrastruktury Stowarzyszenia i korzystania z jego wsparcia i pomocy,
e) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) przestrzegania standardów zawodowych i etycznych określonych przez Stowarzyszenie,
d) regularnego płacenia składek i innych świadczeń nałożonych na członków zgodnie ze Statutem,
e) promowania idei i celów Stowarzyszenia we własnych środowiskach zawodowych.

§11.
1. Członek wspierający posiada takie prawa jak członek zwyczajny za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich i innych świadczeń określonych Statutem.

§12.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej w przypadku członków wspierających będących osobami prawnymi,
c) zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż 1 rok lub w przypadku zalegania z zapłatą na rzecz Stowarzyszenia innych świadczeń nałożonych na członków zgodnie z postanowieniami Statutu,
d) wykluczenia na mocy uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień uchwał, regulaminów, zasad etyki oraz w związku z rażącym działaniem na szkodę Stowarzyszenia,
e) wykluczenia w wyniku pozbawienia prawomocnym orzeczeniem Sądu praw publicznych,
f) pozbawienia członkostwa honorowego na mocy uchwały Zarządu.
2. W przypadkach wskazanych w §12 pkt 1 lit. a) i b) decyzję o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
3. Zarząd, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w §12 pkt 1 lit. a) i b), zawiadamia członka o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia, podając przyczynę skreślenia.
4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu, członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się do Zarządu.
5. O uwzględnieniu odwołania orzeka Walne Zebranie Członków na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
 

§13.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. W przypadku, gdy liczna zwyczajnych członków Stowarzyszenia przekroczy 100 (sto) osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 20 (dwudziestu) zwyczajnych członków. Delegaci wybierani są na dwuletnią kadencję.
3. Do Walnego Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące Walnego Zebrania Członków, z tym zastrzeżeniem, że prawo do udziału i głosowania w Walnym Zebraniu Delegatów oprócz Delegatów mają również członkowie honorowi oraz członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Z głosem doradczym mają prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Delegatów członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
4. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określa regulamin wyborczy uchwalany przez Zarząd.

§14.
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 (dwa) lata.
2. Wybór członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej ilości kandydatów.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ich członków.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia mogą być podejmowane w drodze głosowania przeprowadzonego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał w tym trybie określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

§15.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnienia składu osobowego nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy, chyba, że uzupełnienie jest konieczne do prawidłowego działania Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

Walne Zebranie Członków
§16.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 5 dni przed terminem Zebrania. Zawiadomienia dokonuje się listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają, jeśli Statut nie stanowi inaczej, w następujący sposób:
a) w pierwszym terminie – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (kworum) członków Stowarzyszenia,
b) w przypadku braku kworum – w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut po zakończeniu pierwszego terminu – zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.
5. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, członkowie mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu z przebiegu Zebrania.

§17.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz do roku. Zarząd informuje członków o planowanej dacie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia w terminie do 31 lipca każdego roku kalendarzowego.
3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zebrania Członków powinno być w szczególności:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,
b) udzielenie członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na umotywowane żądanie co najmniej 25 (dwudziestu pięciu) członków zwyczajnych lub honorowych.
6. W przypadkach określonych w §17 pkt 5 lit. b) i c) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane nie później niż w ciągu trzech tygodni od daty przedstawienia żądania, z zachowaniem wymogów §16 pkt 3 Statutu.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zebrania Członków mogą być wszystkie sprawy należące do kompetencji Zwyczajnego Zebrania Członków, za wyjątkiem spraw, o których mowa w §17 pkt 3 Statutu.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały pomimo braku formalnego zwołania przez Zarząd, jeżeli obecnych lub reprezentowanych jest co najmniej 100 (sto) członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zebrania lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
10. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Zebrania, powzięte uchwały oraz liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą. Do protokołu należy dołączyć listę obecnych na Zebraniu członków oraz udzielone pełnomocnictwa, o których mowa w §16 pkt 5 Statutu.

§18.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków, w szczególności należy:
1.  Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
2.  Uchwalanie zmian Statutu.
3.  Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4.  Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
5.  Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
6.  Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu.
7.  Podejmowanie uchwał o innych sprawach wniesionych pod obrady.
8.  Powoływanie komisji do zatwierdzania określonych spraw.
9.  Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczaniu jego majątku.

Zarząd
§19.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przez Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków, w tym z Prezesa.
3. Prezes Zarządu kieruje jego pracami.
4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
6. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

§20.
Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym – finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

§21.
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu – w tym Prezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego członka Zarządu.
3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić – osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura – pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

§22.
Do zakresu działania Zarządu, oprócz innych spraw wymienionych w Statucie, należą:
1.  Realizacja programu celów Stowarzyszenia oraz wykonanie uchwał Walnego Zebrania Członów.
2.  Określanie szczegółowych kierunków działania.
3.  Ustalanie i uchwalanie budżetu i preliminarzy.
4.  Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
5.  Uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie.
6.  Zaciąganie zobowiązań oraz rozporządzanie majątkiem Stowarzyszenia, z tym zastrzeżeniem, że do zaciągania zobowiązania lub dokonania rozporządzenia o wartości przekraczającej jeden milion złotych wymagana jest zgoda Komisji Rewizyjnej.
7.  Powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań.
8.  Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
9.  Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
10.  Nadawanie i pozbawianie statusu członka honorowego.
11.  Przyjmowanie i wykluczanie członków wspierających.
12.  Wykluczanie członków zwyczajnych.
13.  Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
14.  Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
15.  Opracowanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
16.  Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów.
17.  Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń a także ulg i zwolnień od obowiązku ponoszenia tych składek lub świadczeń.

Komisja Rewizyjna
§23.
1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia, powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, w tym: Przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

§24.
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
1.  Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.
2.  Występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji.
3.  Wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązania lub dokonanie przez Zarząd rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia, o wartości przekraczającej jeden milion złotych.
4.  Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu.
5.  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym Statutem.
6.  Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie.
7.  Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§25.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innej funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§26.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§27.
1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
a) Składki członkowskie i inne świadczenia finansowe lub rzeczowe wniesione przez członków Stowarzyszenia.
b) Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.
c) Dotacje.
d) Dywidendy.
e) Korzyści z ofiarności publicznej.
f) Wpływy z działalności statutowej.
g) Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Terminy uiszczania składek członkowskich ustala Zarząd.
4. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do istniejących i korzystać z osiągniętych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§28.
1. Uchwała w przedmiocie zmian Statutu podejmowana jest przez Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/3 członków lub delegatów uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana jest przez Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
3. Uchwalenie Statutu lub jego zmiany oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków lub Walnego Zebrania Delegatów wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków lub Walnego Zebrania Delegatów. Do zawiadomienia określonego w §16 pkt 3 Statutu należy załączyć projekt stosownych uchwał.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 855, ze zm.).

Rozdział VII
Przepisy przejściowe
§29.
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.
 

 SKAN [PDF] ORYGINAŁU STATUTU IPMA POLSKA [do pobrania]

 STATUT IPMA POLSKA [do pobrania]

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia