IPMA Project Excellence Model

 PEB_cover

Nowy model (dokument w języku angielskim) dostępny jest na stronie
http://products.ipma.world/product/peb/

Tłumaczenie w języku polskim  zostanie opublikowane w czerwcu 2016.
Jeśli chcesz otrzymać powiadomienie, skontakuj się z Biurem Nagrody: ppea@ipma.pl


Zapraszamy również na szkolenia
 

Dotychczasowy model:

IPMA Project Excellence Model

IPMA Project Excellence Model stanowi kompleksowe narzędzie oceny projektów. Historycznie wywodzi się od EFQM Business Excellence Model i w swojej koncepcji wykorzystuje podobne rozróżnienie głównych składowych tj. stosowanych praktyk zarządzania oraz osiąganych za ich pomocą rezultatów. Po raz pierwszy użyto go w 1997 roku jako modelu referencyjnego do oceny projektów w konkursie Project Management Award organizowanym przez German Project Management Association (GPM). Od roku 2001 został uznany za standardowe narzędzie oceny projektów w ramach IPMA International Project Excellence Award. W Polsce rolę tę pełni od roku 2007 tj. od momentu, kiedy ustanowiona została Polish Project Excellence Award. 

Struktura modelu
Podstawowymi elementami modelu jest dziewięć wyróżnionych obszarów oceny projektu. Pięć z nich adresuje wykorzystywane praktyki zarządzania projektami. Identyfikowane są one w odniesieniu do celów (1), przywództwa (2), osób zaangażowanych w prace projektowe (3), zasobów (4) i procesów (5). Cztery kolejne koncentrują się na uzyskanych rezultatach analizowanych z perspektywy klientów (6), zespołu projektowego (7), pozostałych zaangażowanych stron (8) oraz całkowitej efektywności prac projektowych (9). Każdemu z tych obszarów, jako cząstkowemu kryterium oceny, przypisana jest indywidualna waga w zakresie od 70 do 180 punktów. Suma punktów wszystkich kryteriów w obszarze stosowanych praktyk wynosi 500. Podobnie, 500 punktów przypisanych zostało kryteriom w obszarze rezultatów projektu. W tym sensie model ten należy uznać za zrównoważony.

Różne perspektywy oceny
Praca z modelem umożliwia identyfikację tych praktyk i osiągnięć projektu, które wyraźnie pozytywnie różnicują go od innych przedsięwzięć. Z drugiej strony, pozwala także wskazać obszary charakteryzujące się największym potencjałem do dalszego doskonalenia. Ogromną zaletą modelu jest to, że dzięki jego konstrukcji wymuszającej uwzględnienie opinii wszystkich głównych interesariuszy, zagwarantowany jest wysoki poziom obiektywizmu formułowanych ocen.

Uniwersalność
Struktura modelu czyni go również niezależnym od jakiejkolwiek metodyki. Może być z powodzeniem wykorzystywany do oceny projektów w organizacjach korzystających z dowolnych metodyk standardowych lub autorskich. Nie ma także znaczenia aktualny poziom dojrzałości projektowej analizowanej organizacji. Tak rozumiana otwartość modelu jest niewątpliwie jego istotnym wyróżnikiem.

 

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia