Walne Zebranie Delegatów

Terminy
Data: 
2016-06-17 15:00 - 15:15

Działając na podstawie §17 Statutu International Project Management Association Polska, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Delegatów na dzień 17 czerwca 2016 roku o godzinie 15:00 (pierwszy termin) i o godzinie 15:15 (termin drugi) w Warszawie (dokładne miejsce zostanie podane wkrótce). Celem Zebrania jest zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok 2015 oraz udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej IPMA Polska z wykonania przez nich obowiązków. 

Planowany porządek obrad: 

* Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów przez Prezesa Stowarzyszenia Stanisława Srokę. 

* Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

* Wybór Komisji Skrutacyjnej.

* Przyjęcie porządku obrad.

* Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok 2015.

* Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od lipca 2015 do maja 2016.

* Głosowanie nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za rok 2015.

* Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej IPMA Polska.

* Przedstawienie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej.

* Zakończenie Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Ewentualne zmiany planu WZD (dodatkowe punkty programu) zostaną podane do wiadomości Państwa przed 31 maja br. Do udziału w Walnym Zebraniu oraz w głosowaniu uprawnieni są wszyscy Delegaci IPMA Polska, którzy mają uregulowaną składkę członkowską w bieżącym roku.

W przypadku planowanej nieobecności podczas Walnego Zebrania Delegatów, uprzejmie proszę o udzielenie pisemnego pełnomocnictwa do głosowania jednemu spośród członków Stowarzyszenia, który będzie obecny na Zebraniu - w załączeniu wzór pełnomocnictwa, które należy przesłać pocztą na adres Biura IPMA Polska: ul. Starościńska 1B lok. 3, 02-516 Warszawa.

Przed wysłaniem pełnomocnictwa pocztą, proszę o przesłanie skanu wypełnionego pełnomocnictwa na adres biuro@ipma.pl

Łączę wyrazy szacunku,
Z upoważnienia Zarządu IPMA Polska,
Ewa Zawadzka
Dyrektor Generalny IPMA Polska

© 1999 - 2019 IPMA Polska | Realizacja: resMedia