Jak zbudować efektywny zespół projektowy?

Efektywna praca zespołowa to klucz do osiągnięcia sukcesu każdego projektu. Z badania The Institute for Corporate Productivity - i4cp nt. zaufania pracowników do swojego pracodawcy wynika, że 88% respondentów uznało zaufanie za czynnik posiadający znaczący wpływ na osiąganie celów i zadań wyznaczonych przez firmę. A jakimi zasadami powinien kierować się Project Manager budując zespół projektowy, by realizacja projektu zakończyła się sukcesem? 

Zadaniem zespołu projektowego jest efektywna realizacja poszczególnych zadań w ramach przedsięwzięcia. Umiejętność tworzenia zespołu i kierowania nim stanowią niezbędną kompetencję Project Managera. To właśnie od trafnego doboru członków, sposobu delegowania zadań, podejmowanych decyzji czy też prowadzonej komunikacji zależy realizacja projektu, dlatego warto:

Krok 1 – określić cele, zadania, zasoby

W pierwszej kolejności zadaniem kierownika projektu jest zdefiniowanie jakie cele powinny zostać osiągnięte w ramach projektu, jakie są oczekiwania, priorytety, a także jakimi zasobami Project Manager dysponuje (ludzie, infrastruktura, czas, informacje). W zależności od specyfiki zadań kierownik projektu buduje sprawnie funkcjonujący zespół specjalistów odpowiedzialnych za poszczególne działania w projekcie.

Krok 2 – określić role członków zespołu

Kryteria doboru członków powinny wynikać z zadań stawianych przed zespołem projektowym oraz osobistych predyspozycji i posiadanych kompetencji. Delegowanie zadań zgodnie z wiedzą, umiejętnościami oraz osobowością poszczególnych członków zapewni terminową i efektywną ich realizację. Błędne wyznaczenie ról w zespole może natomiast skutkować konfliktami i pojawianiem się sytuacji kryzysowych opóźniającymi przebieg projektu.

Krok 3 – określić sposoby motywowania zespołu

Ważnym elementem w pracy zespołu jest jego motywowanie, dlatego kierownik projektu powinien opracować system nagród za określone wyniki w pracy. Jasno sprecyzowane zasady wynagradzania pozytywnie wpływają nie tylko na wydajność pracy członków zespołu, ale przede wszystkim na zaangażowanie w realizację poszczególnych zadań projektowych, co bezpośrednio przekłada się na sukces całego przedsięwzięcia.

Krok 4 – określić sposoby oceny członków

Ocena pracy grupy, a także poszczególnych jej członków jest trudnym zadaniem, bezpośrednio związanym z oceną efektywności realizacji zadań. Dlatego też jeszcze przed rozpoczęciem pracy kierownik projektu powinien opracować system ewaluacji i poinformować zespół o kryteriach oceny. Przy ocenie równie ważna jest indywidualna praca poszczególnych specjalistów, co całego zespołu.  

„Zarządzanie projektami jest ściśle związane z zarządzaniem ludźmi, odpowiednim rozdzielaniem zadań, znajomością nie tylko kompetencji poszczególnych członków, ale również ich osobowości i cech charakteru,  sposobem komunikacji,  a także oceną już zrealizowanych zadań. Wszystko to składa się na efektywny zespół projektowy, bez którego realizacja projektu nie jest możliwa” - tłumaczy Krzysztof Krzyżanowski, członek zarządu IPMA Polska.

Dobrze zbudowany zespół, motywowany, odpowiednio kierowany i rozwijany sprzyja przede wszystkim:

  • wymianie wiedzy i doświadczeń nie tylko pomiędzy członkami zespołu, ale również na linii zespół – kierownik projektu,
  • powstawaniu nowych, kreatywnych rozwiązań,
  • podejmowaniu trafnych decyzji oraz skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemów,
  • efektywnej współpracy opartej na wsparciu i poczuciu bycia częścią zespołu,
  • wzrostowi zaangażowania w realizację zadań.

***

IPMA Polska to organizacja non-profit obecna na polskim rynku od 1999 roku, zrzeszająca profesjonalistów oraz instytucje działające w obszarze zarządzania projektami. Głównym celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska doświadczonych kierowników projektów, ale również kształcenie studentów i młodych kierowników projektów (Young Crew). Działania Stowarzyszenia to również organizacja konferencji i seminariów, spotkań w regionach, a także networking. IPMA Polska oferuje również certyfikację na czterech poziomach zaawansowania potwierdzającą kompetencje i wiedzę profesjonalnego Project Managera. To jedyne Stowarzyszenie w Polsce działające w strukturach International Project Management Association, międzynarodowej organizacji  promującej zarządzanie projektami, http://www.ipma.pl.


Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Matuszewska-Jagiełło, Agencja JUSTA PR, e-mail: k.matuszewska@justapr.pl, tel. kom. 530 441 450
 

© 1999 - 2012 IPMA Polska | Realizacja: resMedia