Zaproszenie na Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów

Szanowni Państwo, Delegaci IPMA Polska

Działając na podstawie §15 Statutu International Project Management Association Polska, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów na dzień 14 czerwca 2019 roku (piątek) o godzinie 15:30 (pierwszy termin) i o godzinie 15:45 (termin drugi) w Warszawie, w Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, piętro 32 (Centrum Konferencyjne Golden Floor). 

Lokalizacja i dojazd: http://www.wtt.pl/pl/location  (W pobliżu znajduje się hotel Ibis Centrum)

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia – Pana Tomasza Leśniowskiego.

2. Sprawdzenie liczby obecnych lub reprezentowanych Delegatów sprawdzenie kworum w celu ustalenia zdolności podejmowania uchwał.

3. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ze swojej działalności i z wyników kontroli Stowarzyszenia, w tym wyników badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez audytora Stowarzyszenia.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku.

7. Zatwierdzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium dla Członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

8. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonywania przez nich obowiązków.

9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej.

10. Wolne wnioski i dyskusja.

11. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Delegatów.

BARDZO WAŻNE!!! W razie planowanej nieobecności Delegata podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, uprzejmie proszę o udzielenie pisemnego pełnomocnictwa do głosowania jednemu spośród Delegatów, którzy będą obecni na Zebraniu. Podpisane pełnomocnictwo należy przesłać w oryginale na adres Biura IPMA Polska (ul. Starościńska 1B lok. 3, 02-516 Warszawa). Przed wysłaniem pełnomocnictwa proszę o przesłanie skanu na adres biuro@ipma.pl  

Z uwagi na wymogi organizacyjne proszę o potwierdzenie uczestnictwa.

Marcin Opas

Dyrektor Generalny IPMA Polska

 

Zaproszenie na Walne Zebranie Delegatów

Wzór pełnomocnictwa Delegata

 

© 1999 - 2019 IPMA Polska | Realizacja: resMedia